Revize - Elektro - Plyn

Legislativa

 

 

V této rubrice se v jednotlivých podsložkách seznámíme s nejdůležitější právními normami. Přejeme Vám pevné nervy při jejich studiu.

 

Elektro | Plyn

 

Elektro

 

Lhůty pravidelných kontrol a revizí (výpis z norem)

 

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500

Lhůta pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru, ve kterém je elektrické zařízení umístěno.

 

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

 

Druh prostředí (ČSN 33 0300) Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
Základní, normální AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní 5
Venkovní, pod přístřeškem AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace 4
Studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci AA1 až AA3, AA5 až AA8, AB1 až AB4, AB6 až AB8, AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2 3
S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu AG3, AH3, BE2, BE3 2
Mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1

 

 

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob

 

 

Umístění elektrického zařízení Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
Zděné, obytné a kancelářské budovy BD1 5
Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení BA2, BD4 3
Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) BD3, BD4 2
Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 CA2 2
Pojizdné a převozné prostředky - 1
Prozatímní zařízení staveniště - 0,5

 

 

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

 

 

Druh objektu Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2
Ostatní Všechny kromě BE2, BE3, CA2 5

 

 

Revize strojů

 

Jsou prováděny 1 ročně dle § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Revize a kontroly elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610

 

Lhůty pravidelných kontrol a revizí

Skupina elektrických spotřebičů Spotřebiče držené v ruce Přenosné spotřebiče Nepřenosné a připevněné spotřebiče
Kontrola Revize Kontrola Revize Kontrola Revize
A
Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
Vždy před jejich vydáním uživateli
B
Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích, atp.)
Před použitím I 3 měs.,
II a III 6 měs.
Před použitím 1x za 6 měsíců Před použitím 1x za 6 měsíců
C
Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
Před použitím I 6 měs.,
II a III 12 měs.
Před použitím 1x za 24 měsíců Před použitím Dle ČSN 33 1500
D
Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, atp.)
1x za měsíc I 12 měs.,
II a III 12 měs.
Před použitím 1x za 24 měsíců Před použitím Dle ČSN 33 1500
E
Spotřebiče používané při administrativní činnosti
1x za měsíc I 12 měs.,
II a III 12 měs.
Před použitím 1x za 36 měsíců Před použitím Dle ČSN 33 1500

 

Spotřebič držený v ruce - přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče

Přenosný spotřebič - spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný než připevněný spotřebič o hmotnosti menší než 18 kg

Nepřenosný spotřebič - spotřebič, který není přenosný nebo spotřebič, který je připevněn

Připevněný spotřebič - spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem zajištěn na určitém místě

 

Revize a kontroly elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600

 

Lhůty pravidelných revizí

 

Skupina Třída ochrany spotřebiče Mezní revizní lhůty
A
S nářadím se pracuje občas (do 100 hodin ročně)
I
II a III
6 měsíců
12 měsíců
B
S nářadím se pracuje často krátkodobě (100 - 250 hodin ročně)
I
II a III
3 měsíce
6 měsíců
C
S nářadím se pracuje dlouhodobě (více jak 250 hodin ročně)
I
II a III
2 měsíce
3 měsíce

 

 

Revize a kontroly elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600 ed. 2

 

Revize elektrických spotřebičů zajišťuje:

 1. jejich provozovatel (v případě dlouhodobého pronájmu jejich uživatel)
  1. vždy při každé předpokládané nebo zjištěné závadě (např. podezření na poškození proudem, nárazem, tekutinou apod.) k ověření z hlediska ochrany úrazem elektrickým proudem,
  2. pravidelně ve lhůtách stanovených tabulkou viz níže,
 2. opravář (právnická nebo podnikající fyzická osoba) vždy po jejich opravě.

 

Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů držených v ruce a nepřipevněných spotřebičů jsou stanoveny v tabulce.

 

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů

 

Skupina elektrických spotřebičů Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce * Ostatní nepřipevněné spotřebiče
A
Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
B
Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
Třídy I
Třídy II a III
1x za 3 měsíce
1x za 6 měsíců
1x za 6 měsíců
C
Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
Třídy I
Třídy II a III
1x za 6 měsíců
1x za 12 měsíců
1x za 24 měsíců
D
Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.)
Třídy I, II a III 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
E
Spotřebiče používané při administrativní činnosti
Třídy I, II a III 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců

* Zahrnuje i elektrické ruční nářadí.

 

Poznámky:

 1. První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané tabulkou od uvedení do provozu.
 2. V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje např. delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem.
 3. Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.

 

 

Plyn

 

Revize a kontroly plynového zařízení je povinen provádět každý provozovatel (majitel) plynového zařízení. Provádění revizí a kontrol plynu, včetně všech náležitostí o zpracování patřičných protokolů řeší vyhláška č. 85/1978 Sb.(k nahlédnutí v plném znění zde), ve znění pozdějších předpisů.

Za bezpečný provoz plynového zařízení zodpovídá jeho uživatel. Podle zákona č. 458/2000 Sb. má povinnost udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

 

Zákony a vyhlášky

 1. 85/1978 Sb. - o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (k nahlédnutí v plném znění zde)
 2. 251/2005 Sb. - o inspekci práce
 3. 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 4. 21/1979 Sb. - vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 5. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky

 

Druh kontrol a revizí plynových zařízení Termín
Výchozí revize a tlaková zkouška plynového zařízení Před uvedením do provozu
Provozní revize plynového zařízení 1x za 3 roky
Kontrola plynového zařízení 1x za rok
Přezkoušení obsluhy plynového zařízení 1x za 3 roky