Revize - Elektro - Plyn

85/1978 Sb.

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce

ze dne 26. června 1978

o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Změna: 352/2000

 

Český úřad bezpečnosti práce stanoví  podle § 5 odst. 1 písm. d)  zákona  č.  174/1968  Sb.,   o  státním  odborném  dozoru  nad bezpečností práce,  v dohodě s Českou  odborovou radou a ostatními ústředními orgány:

 

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti

 

     (1) Vyhláška  se  vztahuje  na  organizace,  které  vyrábějí, montují, provozují,  opravují, udržují plynová  zařízení (dále jen "zařízení") nebo provádějí jejich    revize.

     (2) Za zařízení se pro  účely této vyhlášky považují zařízení podléhající  státnímu  odbornému  dozoru  nad  bezpečností  práce, vykonávanému  Českým  úřadem   bezpečnosti  práce  a  Inspektoráty bezpečnosti práce, a to zařízení pro

a) výrobu a úpravu plynu,

b) skladování a přepravu plynu,

c) plnění nádob plyny včetně tlakových stanic,

d) zkapalňování a odpařování plynů,

e) zvyšování a snižování tlaku plynů,

f) rozvod plynů,

g) spotřebu plynů spalováním.

 

     (3) Za zařízení uvedená v  odstavce 2 se nepovažují zařízení, která  jsou   v  osobním  užívání   uživatelů  bytů  a   místností nesloužících k bydlení.

     (4) Za  plyny  se  pro  účely  této  vyhlášky považují látky, jejichž kritická teplota  je nižší než 50 stupňů  C, nebo látky, u nichž je při teplotě 50 stupňů  C absolutní tlak (tense) pár vyšší než 0,3 MPa (3 kp/cm2).1) ČSN  07 8404  Kovové tlakové  nádoby k  dopravě plynů. Provozní pravidla. 

 

§ 2

 

Všeobecná ustanovení

     (1) Provedením  revizí  (§  4)  nebo  zkoušek  (§ 9) zařízení pověří organizace pracovníka, který má k této činnosti osvědčení o odborné   způsobilosti   (dále   jen   "revizní   technik").  Toto osvědčení2)  vydává  inspektorát  bezpečnosti  práce3)  (dále  jen "inspektorát")  příslušný  podle  místa  výkonu práce pověřovaného pracovníka.

 

     (2) Organizace  může zajistit  provádění revizí  nebo zkoušek zařízení prostřednictvím jiné organizace, která má k této činnosti oprávnění4) vydané inspektorátem.

2) § 4 písm. g) zákona č.  174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

3) Vyhláška  č. 18/1969  Sb., o  zřízení inspektorátů  bezpečnosti práce, ve znění vyhlášky č. 111/1973 Sb.

4) § 4 písm. f) zákona č. 174/1968 Sb. 

 

 

ČÁST DRUHÁ

Kontroly, revize a zkoušky zařízení

 

§ 3

 

Kontrola zařízení

 

     (1) Kontrolou zařízení  je posouzení, zda  stav provozovaného zařízení  odpovídá  požadavkům  bezpečnosti  práce  a  technických zařízení a požadavkům požární ochrany.

 

     (2) Kontrolou  zařízení pověří  organizace pracovníka,  který prokazatelně    ovládá   bezpečnostní    předpisy   pro    obsluhu kontrolovaného   zařízení,   bezpečnostní   předpisy  související, požární řád  a poplachové směrnice  a který je  zaškolen v obsluze zařízení.

 

     (3) O kontrole zařízení provede  pověřený pracovník záznam do provozního deníku, který obsahuje:

a) jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl,

b) datum kontroly,

c) rozsah kontroly,

d) zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění,

e) podpis pracovníka, který kontrolu provedl.

 

     (4) Kontrola zařízení se uskuteční  jednou za rok; v případě, že  technický  stav  zařízení  nebo  provozní  zkušenosti vyžadují častější  kontroly, nařídí  vedoucí organizace  jejich provádění v kratších termínech. 

 

další >