Revize - Elektro - Plyn

§ 4

Revize zařízení

 

     (1) Revize  zařízení jsou  výchozí (§  6) a  provozní (§  8); rozumí  se   jimi  celkové  posouzení  zařízení,   při  kterém  se prohlídkou,  vyzkoušením,  popřípadě  i  měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo  jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy.

 

     (2) Jestliže  je  součástí  zařízení  i  zařízení elektrické, tlakové,  zdvihací  nebo  jiné,   prověří  se  při  revizi  celého zařízení,  zda  u  těchto  zařízení  byla  provedena  revize podle zvláštních předpisů.5) Ve zprávě o  revizi zařízení se o tom učiní záznam.

 

     (3) Pro  provádění  revizí   je  organizace,  která  zařízení provozuje,  povinna  vypracovat   harmonogram  revizí  nejméně  na tříleté  období  a  upravovat  je  podle  provozních  zkušeností a technického stavu zařízení.

 

     (4) Tato   vyhláška  se   nevztahuje  na   výrobky  stanovené k posuzování shody podle zvláštního  zákona5a) a nařízení vlády5b) před jejich uvedením na trh.

 

     (5) V   odůvodněných  případech   může  stanovit  inspektorát provedení mimořádné revize.

------------------------------------------------------------------

5) Např. ČSN 34 3800 Revize elektrických zařízení.

5a) Zákon  č. 22/1997 Sb.,  o  technických  požadavcích na výrobky a o  změně  a  doplnění  některých  zákonů,  ve  znění  zákona č. 71/2000 Sb.

5b) Nařízení  vlády č. 177/1997 Sb.,  kterým se  stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv. Nařízení  vlády č. 182/1999 Sb.,  kterým se  stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.

 

§ 5

Příprava revize zařízení

 

     Před zahájením revize zařízení  organizace zařízení na revizi připraví a dále zejména:

a) podle potřeby  zajistí spolehlivé odpojení  zařízení od přívodu energie a zabrání tak možnosti úrazů a havarie,

b) podle potřeby odplyní zařízení nebo plyny v zařízení přivede do stavu  netečné atmosféry  (inertizace),6) popřípadě  v zařízení zajistí dýchatelnou a nezávadnou atmosféru,

c) provede  nezbytná   měření  v  místech,  kde   by  mohlo  dojít k ohrožení  zdraví nebo  života osob  nebo k  ohrožení majetku, a podle výsledku měření stanoví a učiní potřebná opatření,

d) provede   podle   místních   podmínek   v   potřebném   rozsahu protipožární opatření podle obecných předpisů,7)

e) zajistí potřebný  počet kvalifikovaných pracovníků  a vybaví je potřebným nářadím,  přístroji a osobními  ochrannými pracovními prostředky.

f) zajistí  pro  případ  potřeby  dýchací  a  oživovací  techniku, a vyžaduje-li  to technologický  postup,  i  protiplynovou nebo záchrannou službu.

------------------------------------------------------------------

6) ČSN 38 6420 Plynovody v průmyslových závodech; ČSN  38  6405  Směrnice  pro  zpracování  předpisů pro údržbu a obsluhu odběrních plynových zařízení v průmyslových závodech.

7) Zákon č. 18/1958 Sb., o požární ochraně; vyhláška č. 106/1959 Ú.l., o organizaci požární ochrany. 

 

§ 6

Výchozí revize

 

     (1) Na každém  zařízení zajistí dodavatelská  organizace před uvedením zařízení  do provozu výchozí  revizi a vyhotovení  zprávy o revizi, která je součástí dodávky zařízení.

 

     (2) Zařízení  nesmí  být  uvedeno  do  provozu,  pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprávě o revizi.

 

     (3) Při výchozí revizi se prověří zejména:

a) úplnost a správnost technické dokumentace zařízení,

b) zda byly na zařízení  provedeny předepsané zkoušky, a správnost a úplnost dokladů o zkouškách,

c) zda zařízení odpovídá předpisům  a požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požární ochrany,

d) zda je  zařízení vybaveno předepsanými  měřicími, kontrolními a bezpečnostními zařízeními,

e) kvalita  montážních  prací  (výsledky  nedestruktivních zkoušek svarů apod.),

f) zda  byly  montážní  práce  provedeny  pracovníky s předepsanou odbornou způsobilostí,

g) kvalita   vedení   montáží   dokumentace   (doklady  o  kvalitě materiálu, armatur, svarů apod.),

h) zda  byla  uskutečněna  revize  i  na  zařízeních elektrických, tlakových,   zdvihacích  nebo   jiných,  pokud   jsou  součástí revidovaného zařízení,

i) jiné okolnosti důležité z  hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem. 

 

< předchozí                                                                                                                                      další >