Revize - Elektro - Plyn

§ 7

Provozní revize

 

     (1) na  zařízeních,  která  jsou  v  provozu, jsou organizace povinny zajistit provádění provozních revizí.

 

     (2) Provozní   revize  se   provádějí  zejména   po  skončení zkušebního provozu,  po generální opravě, po  zásazích, které mají vliv na  bezpečnost a spolehlivost  provozu, po nuceném  odstavení zařízení z provozu, po odstavení  zařízení z provozu na dobu delší než  6 měsíců  a v  případech stanovených  zvláštními předpisy8) v souladu s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení.

 

     (3) Při provozní revizi se  podle charakteru zařízení prověřízejména:

a) změny  stavu zařízení  od  poslední  revize, zda  bylo zařízení odstaveno  z  provozu  déle  než  6  měsíců  a zda vykazovalo v provozu závady a jiné nedostatky,

b) dokumentace o provedených kontrolách a zkouškách zařízení,

c) úplnost a správnost provozní technické dokumentace,

d) funkce  zabezpečovacích,  kontrolních,  měřicích  a  ovládacích zařízení, včetně vyzkoušení simulovaných poruchových stavů,

e) funkce odtahových  systémů, větrání, odsávání  a celková funkce zařízení,

f) těsnost zařízení,

g) vybavení pracoviště protipožární technikou, osobními ochrannými pracovními prostředky, dýchací a oživovací technikou,

h) stav pracoviště, vybavení  pracoviště bezpečnostními značkami a tabulkami,  výskyt  vlivů,  které  ztěžují  obsluhu a způsobují nadměrné přetížení zařízení,

i) zda splňuje obsluha předepsané požadavky odborné způsobilosti,

j) úplnost a správnost provozního řádu a návodů k obsluze,

k) jiné okolnosti důležité z  hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem.

-----------------------------------------------------------------

8) Např. ČSN 38 6405 Směrnice  pro zpracování předpisů pro obsluhu a údržbu odběrních plynových  zařízení v průmyslových závodech; ČSN  38  6462  Rozvod  a  použití  propan-butanu v průmyslových závodech a sídlištích; ČSN 38 6417 Regulační stanice plynu. 

 

§ 8

Zpráva o revizi

 

     O  výsledku  revize  vyhotoví  revizní  technik, který revizi provedl, zprávu o revizi, která obsahuje:

a) název a sídlo organizace s přesným označením provozu, ve kterém byla revize provedena,

b) datum provedení  revize, jméno a příjmení  revizního technika a evidenční číslo jeho osvědčení,

c) druh revize (provozní, výchozí),

d) označení, druh a technické hodnoty revidovaného zařízení,

e) údaje  o  provedeném  měření   a  vyzkoušení  zařízení,  včetně výrobních nebo evidenčních čísel použitých měřicích přístrojů,

f) zjištěné  závady  a  nedostatky,  jejich  závažnost  z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu zařízení,

g) návrh  opatření   a  lhůt  k  odstranění   zjištěných  závad  a nedostatků,

h) údaje  o tom,  zda a  jak byly  odstraněny závady  zjištěné při předchozí revizi, popřípadě při kontrole zařízení,

i) celkové    zhodnocení   revidovaného    zařízení   z   hlediska bezpečnosti, provozní schopnosti a požární ochrany,

j) podpis a otisk razítka revizního technika,

k) v případě, že revizi provedla  oprávněná organizace, její název a číslo oprávnění. 

 

§ 9

Zkouška zařízení

 

     (1) Zkouškou  zařízení  je   jeho  přezkoušení  po  dokončení montáže  nebo rekonstrukce  z hlediska,  zda odpovídá  předpisům a požadavkům  bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení,  požární ochrany a projektovaným  technologickým hodnotám. Zkoušku zařízení zajistí  organizace,  která  prováděla  montáž  nebo  rekonstrukci zařízení.

 

     (2) Před zahájením zkoušky zařízení vypracuje revizní technik pověřený  jejím  provedením   na  základě  projektové  dokumentace zařízení technologický postup zkoušky, který obsahuje zejména:

a) rozsah zkoušky a podrobný popis úkonů prováděných při zkoušce,

b) nezbytná opatření pro bezpečné provedení zkoušky,

c) podmínky, za kterých je zkouška uznána za úspěšnou.

 

     (3) Jestliže  zkouška   zařízení  nebyla  úspěšná,   musí  se opakovat po odstranění zjištěných závad. 

 

< předchozí                                                                                                                                      další >