Revize - Elektro - Plyn

§ 10

Příprava zkoušky zařízení

 

     Před zahájením  zkoušky zařízení provede  organizace opatření podle § 5 a dále zajistí:

a) vytyčení  a   zřetelné  označení  bezpečnostního   pásma  podle požadavků projektu zařízení v  případech, že při zkouškách jsou překračovány  provozní hodnoty  nebo uměle  vytvořeny havarijní stavy, popřípadě jsou zařízení krátkodobě přetížena,

b) aby se v případech uvedených v písmenu a) nezdržovaly v průběhu zkoušky v bezpečnostním pásmu nepovolané osoby,

c) aby  se  pracovníci  pověření  prováděním  zkoušky  zdržovali v průběhu  zkoušky na  bezpečném místě  stanoveném technologickým postupem,

d) aby  měřicí a  ovládací zařízení,  které se  v průběhu  zkoušky používají, byla umístěna na bezpečném místě,

e) aby připojovací  potrubí a tlakové nádoby  potřebné k provedení zkoušky byly předem vyzkoušeny na stanovený zkušební přetlak,

f) aby byla zajištěna správnost  hlavních měřicích přístrojů podle zvláštních předpisů.9)

------------------------------------------------------------------

9) Vyhláška  č. 61/1963  Sb., o  zajišťování správnosti  měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 102/1967 Sb. 

 

 

ČÁST TŘETÍ

Revizní technik

 

§ 11

Odborná způsobilost

 

     (1) Organizace  je povinna  pracovníka, kterého  chce pověřit prováděním  revizí nebo  zkoušek zařízení,  přihlásit k  prověření odborné způsobilosti inspektorátu.

      (2) Pracovník přihlášený k pověření odborné způsobilosti musí být zdravotně způsobilý10) a musí:

a) mít  vysokoškolské vzdělání  technického směru  a nejméně jeden rok odborné praxe nebo

b) mít úplné střední odborné  vzdělání technického směru a nejméně tři roky odborné praxe nebo

c) být vyučen  v příslušném oboru  a mít nejméně  10 let praxe;  v tomto  případě však  může být  pracovník pověřen  jen zkouškami zařízení.

 

     (3) Žádost o prověření odborné způsobilosti musí obsahovat:

a) jméno a příjmení pracovníka,

b) údaje o vzdělání a délce odborné praxe pracovníka,

c) označení  druhu  a  rozsahu  požadovaného  osvědčení a označení zařízení, jehož revize nebo zkoušky bude pracovník provádět,

d) druh práce a místo výkonu práce pracovníka,

e) název  a sídlo  organizace,  otisk  razítka a  podpis vedoucího organizace.

 

     (4) Termín  a  místo  prověření  odborné  způsobilosti  sdělí inspektorát organizaci nejméně 30 dnů předem.

 

     (5) Při    prověřování    odborné    způsobilosti   přezkouší inspektorát   pracovníka   ze   znalosti   předpisů   k  zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a s teoretických znalostí z oboru plynových  zařízení s přihlédnutím k  požadovanému druhu a rozsahu osvědčení.

 

     (6) Jestliže organizace  žádá o rozšíření  rozsahu osvědčení, prověří  inspektorát odbornou  způsobilost pracovníka přezkoušením podle odstavce 5  a vydá mu nové osvědčení.  K žádosti o rozšíření rozsahu  osvědčení  musí  být   připojeno  i  dosavadní  osvědčení pracovníka.

------------------------------------------------------------------

10) Směrnice  ministerstva zdravotnictví  č. 49/1967  Věst. MZd  o posuzování  zdravotní způsobilosti  k práci,  ve znění směrnic ministerstva  zdravotnictví ČSR  č.  17/1970  Věst. MZd  ČSR o změnách  v   posuzování  zdravotní  způsobilosti  k  práci,  a metodické  opatření  č.  19/1970  Věst.  MZd  ČSR o posuzování dočasné neschopnosti k práci. 

 

§ 12

Osvědčení

 

     (1) Na základě úspěšného přezkoušení podle  § 11 odst. 5 vydá inspektorát pracovníkovi  do 30 dnů  po přezkoušení osvědčení,  ve kterém vyznačí druh a rozsah získané odborné způsobilosti.

 

     (2) Druh osvědčení se stanoví  podle druhu zařízení uvedených v § 1 odst. 2.

 

     (3) Reviznímu technikovi,  který provádí revize  nebo zkoušky zařízení v rozporu  s touto vyhláškou nebo s  předpisy k zajištění bezpečnosti  práce   a  technických  zařízení,   může  inspektorát osvědčení odebrat, popřípadě omezit jeho rozsah. 

 

< předchozí                                                                                                                                      další >