Revize - Elektro - Plyn

§ 13

Povinnosti revizního technika

 

     (1) Revizní  technik  pověřený  revizí  zařízení  je  povinen zejména:

a) provádět revize zařízení v rozsahu svého osvědčení,

b) vypracovat technologických postup revize,

c) o výsledku revize vyhotovit zprávu o revizi,

d) v případě,  že zařízení  bezprostředně ohrožuje  život a zdraví pracovníků nebo majetek,  navrhnout okamžitě odstavení zařízení z provozu,

e) na  základě  výsledku  revize  navrhnout  opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků,

f) spolupracovat při školení pracovníků, kteří obsluhují zařízení, a zúčastňovat se jejich přezkoušení.

 

     (2) Revizní  technik  pověřený  zkouškou  zařízení je povinen zejména:

a) provádět zkoušky zařízení v rozsahu svého osvědčení,

b) vypracovat technologický postup zkoušky (§ 9 odst. 2),

c) v rámci  pověření organizace  řídit přípravné  práce ke zkoušce zařízení  a kontrolovat,  jsou-li při  zkoušce dodrženy  platné předpisy, technické normy a technologický postup,

d) o výsledku zkoušky vyhotovit zápis,

e) na  základě  výsledku  zkoušky  doporučit  uvedení  zařízení do provozu. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

§ 14

 

     U zařízení uvedených do  provozu před účinností této vyhlášky je  organizace povinna  provést první  provozní revize  do jednoho roku ode dne účinnosti této vyhlášky. 

 

§ 15

 

     Výjimky  z ustanovení  § 11  odst. 2  může povolit  na žádost organizace Český  úřad bezpečnosti práce,  jsou-li pro to  závažné důvody a doporučí-li to inspektorát. 

 

§ 16

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.

 

Předseda:

 

Dr. Bartík v.r. 

 

<< na začátek